logo
אדמות מזוהמות
בישראל אותרו בשנים האחרונות עשרות אתרים בהם קיים זיהום מוכח של קרקע ומים ממגוון מזהמים. מלבד אתרים אלו, קיים בישראל זיהום רחב ממדים של קרקע ומים מדלקים.
:ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות של זיהום קרקע ומים הן נרחבות

זיהום מקורות מים - מרכיבים מסיסים של המזהם מחלחלים דרך הקרקע ומזהמים את מי התהום. לשם המחשה - ליטר אחד של דלק עלול להביא לזיהום של מיליון ליטר מי תהום!

פגיעה בצמחייה - זיהום קרקע ומי תהום עלול להביא לפגיעה בגידולים חקלאיים ובצמחייה המקומית ולערעור המערכת האקולוגית.

זיהום חללים תת-קרקעיים - במזהמים רבים קיימות תרכובות נדיפות, אשר חלקן רעילות, המתפשטות כגזים בקרקע. גזים אלו עלולים לחדור לחלקים תת-קרקעיים של מבנים כגון חניונים ומרתפים. גזים אלו עלולים גם לפגוע בפועלים המבצעים חפירה בקרקע.

נשימת אבק - בימי הקיץ פני הקרקע העליונים מהווים מקור לחלקיקי אבק. כאשר הקרקע מזוהמת, גרגירי האבק מזוהמים אף הם ועלולים להוות סכנה לנושמים אותם.

 דרכי טיפול

א- סקר קרקע

ב- פינוי וטיפול בקרקע בכל רמות הזיהום

ג- הטמנה באתר אשפה מוסדר

 

טל: 052.3411177   פקס: 057.7941347    mo@ecological.co.il   
    חזרה    

 
כל הזכויות שמורות Copyright © 2006 Olympus-Art.Com All Rights Reserved