logo
גריסה והטמנה באתר אשפה דודאים

מחזור צמיגים

מרבית פסולת הגומי מורכבת מצמיגים משומשים, כמות פסולת הצמיגים המושלכת במדינת ישראל מדי שנה הינה כ- 41,000 טון וכמות זו הולכת וגדלה עם הגידול בכמות כלי הרכב בישראל.

הבעיה הסביבתית
פסולת הצמיגים מהווה בעיה סביבתית בעיקר בשל ניפחם הרב ורגישותם לדלקות, אורך חייו של הגומי ממנו עשויים רוב הצמיגים יכול להגיע למאות ואלפי שנים, בפסולת הצמיגים טמונות מספר סכנות נוספות במגע עם חומרים חומציים המופרשים מהצמיגים, מתכות הנספגות בקרקע ויכולות לזהם את מי התהום. שרפת מערומי צמיגים פולטת חומרים מזהמים לאוויר תוצרי השריפה ישארו בקרקע ויפגעו בחי ובצומח. מערומי צמיגים מהווים אתר קינון למזיקים וחרקים המנצלים בין היתר את המים הנאגרים בתוך הצמיג.

פיתרונות טיפול בצמיגים
כדי למנוע תופעות אלו קיימיים פיתרונות סביבתיים לטיפול בצמיגים:

ניתן לחדש צמיגים ולעשות בהם שימוש חוזר.

ניתן למחזר את הגומי שבצמיג לתשתיות ולמוצרים העשויים גומי.

ניתן להשתמש בצמיגים כחומר בערה לצורך הפקת אנרגיה מפעלי מלט או מפעלים אחרים.

ניתן למחזר צמיגי מכוניות ישנים ולהשתמש בהם בתהליך ייצורם של צמיגים חדשים וכן בתהליכי ייצורם של מוצרים עשויים גומי, כמו: צינורות השקיה.

ישנה אפשרות לגרוס את הצמיגים לחתיכות גומי קטנות ואף ל"פירורים ".

ניתן להשתמש בצמיגים שלמים בפרוייקטים הנדסיים כבולמי רעש, דחוסים בבלות, כתחליף  למילוי קרקע.

שבבי צמיגים קטנים מ- 100 מ"מ בשכבות ניקוז, כתחליף לאגרגטים בתשתית למסילות ברזל קלות.

אבקת גומי בקוטר הקטן מ 1 מ"מ לריצוף, חיפוי מגרשים וגגות.


מיחזור צמיגים
בישראל
כחלק מהפעילות לטיפול בבעיית הצמיגים המשומשים, החלה פעילות בהיקף ארצי לפיקוח על הפנצ'ריות והסדרת הטיפול בפסולת הצמיגים, בפעילות לוקחים חלק פקחי המשרד לאיכות הסביבה, הרשויות המקומיות ואיגוד המוסכים, המטרה הסופית היא להגיע למיחזור של כל הצמיגים המשומשים.

 כבר כיום קיימים חוקים שונים המחייבים טיפול נאות בצמיגים, ישנו איסור על השלכתם ברבים במסגרת חוק השמירה על הנקיון (התשמ"ד) וקיים איסור על מטמנות לקבלן להטמנה. חוק מיחזור צמיגים שנרקם בימים כאלה יטיל את האחריות לאיסוף הצמיגים על יצרני הצמיגים ויבואני הרכב.

  הצמיג הגרוס מועבר כיום להטמנה מסודרת, אך בעתיד יתאפשר לעשות בו שימוש נוסף, פתרון הגריסה מפנה את פסולת הצמיגים לאתרים מאושרים ומוריד את המפגע מהשטח הפתוח ובכך יתרונו הגדול כרגע.

 ניסוי בצמיגים משומשים כמקור דלק חלופי למשרפות, נערך במפעל "נשר מלט". בשל החומרים הרעילים בצמיג חל איסור על שריפה.

טל: 052.3411177   פקס: 057.7941347    mo@ecological.co.il   
    חזרה    

 
כל הזכויות שמורות Copyright © 2006 Olympus-Art.Com All Rights Reserved