logo
מיחזור צמיגים באירופה

שלוש החברות העיקריות באיחוד האירופי קבעו בצו מנחה למטמנות כי החל מה 16 ביולי 2003 תיאסר הטמנתם של צמיגים שלמים והחל ב 16 ביולי 2006 תיאסר הטמנתם של צמיגים גרוסים או חתוכים.
על פי איגוד מיחזור הצמיגים האירופאי (
ETRA), משמעות ההחלטה היא כי כ 900 אלף טון צמיגים
המוטמנים כיום ברחבי
האיחוד האירופי יטופלו בדרכים אחרות.

צעד החקיקה השני באיחוד האירופי היכול להשפיע על ניהול פסולת הצמיגים הוא ההנחיות לטיפול בגרוטאות רכב (ELV) המגביל את השלכתן של גרוטאות רכב. ההערכה היא שכ- 300 אלף טון צמיגים לשנה מורכבים על גרוטאות רכב, וב- 2006 תכנס לתוקף ההנחיה המחייבת טיפול סביבתי גם בצמיגים אלו.

כמו כן, ב- 2008 תכנס לתוקף הנחיה חדשה לגבי השימוש בצמיגים בכבשני מלט. בשנה זו יכנסו לתוקף תקני פליטות מחמירים יותר ובעקבות כך צפוי כי כבשני מלט ישנים אשר לא יוכלו לעמוד בתקני הפליטה המחמירים לא יוכלו להמשיך ולהשתמש בצמיגים (ובחומרי פסולת נוספים) כדלק חליפי. בעקבות החלטה זו תתוסף כמות של כ 112 אלף טון צמיג/שנה המחייבים טיפול.

שלוש החלטות אלו יחדיו יחייבו את התעשייה למצוא פתרון ל 1.5 מיליון טון צמיג/שנה נוספים. לפי נתוני
ה
ETRA כיום מיוצרים באירופה מדי שנה כ-2.5 מיליון טון צמיגים לפסולת ועם התרחבות האיחוד יתווספו
עוד כ 500 אלף טון/שנה.

כיום כשני שליש מההשקעות החדשות בשוק מיחזור הצמיגים מגיע מהסקטור הפרטי. בשוק האירופאי כ- 135 חברות המעבדות פסולת צמיגים. הריכוזים הגדולים ביותר של חברות אלו הן באיטליה ויוון שם פועלות כ 44 חברות משפחתיות קטנות. בבריטניה כ 26 חברות, בנלוקס וצרפת 22, איבריה 15 ובגרמניה כ- 19 חברות לטיפול בצמיגים. כ- 20% מחברות אלו מרחיבות את עסקיהן והוסיפו כ- 30 מתקנים עד סוף 2003, דבר שיגדיל את התפוקה הכוללת באירופה בכ 33%. גם בצד השוק מתחולל שינוי, לדוגמה ב2002 מיחזור צמיגים כמעט ומשתווה לניצול אנרגיה. ובנוסף מספר הצמיגים בתהליכי המיחזור הפיסי גדלים בשיעורים גבוהים יותר מהשימוש בצמיגים לאנרגיה. רוב הצמיגים במיחזור הפיסי הם צמיגי משא כ 70% אך שיעור הצמיגים הקטנים עולה בהתמדה במהלך חמש השנים האחרונות.





טל: 052.3411177   פקס: 057.7941347    mo@ecological.co.il   
    חזרה    

 
כל הזכויות שמורות Copyright © 2006 Olympus-Art.Com All Rights Reserved