logo
מיחזור צמיגים בישראל

כחלק מהפעילות לטיפול בבעיית הצמיגים המשומשים, החלה פעילות בהיקף ארצי לפיקוח על הפנצ'ריות והסדרת הטיפול בפסולת הצמיגים, בפעילות לוקחים חלק פקחי המשרד לאיכות הסביבה, הרשויות המקומיות ואיגוד המוסכים. המטרה הסופית היא להגיע למחזור של כל הצמיגים המשומשים

ב-1 ביולי 2007 נכנס לתוקף חוק לסילוק ולמחזור צמיגים, התשס"ז-2007. החוק מטיל את האחריות לסילוק הצמיגים ולמחזורם על יצרני הצמיגים ויבואניהם, בהתאם להיקף הצמיגים ששיווקו בישראל בכל שנה. זאת, על פי עיקרון אחריות היצרן, לפיו מי שהכניס את המוצר לשוק, הוא זה שצריך לדאוג לטיפול בו עם סיום השימוש בו. היקף חובת המיחזור תגדל בהדרגה. בשנה הראשונה ליישום החוק, נדרשים היצרנים והיבואנים לסלק או למחזר 50% מכמות הצמיגים שייצרו או ייבאו, והחל מ-2012 יעמדו יעדי  המיחזור על 85% מכמות זו. מאחר שגם יבואני הרכב מייבאים צמיגים, המותקנים על כלי הרכב שהם מייבאים, נקבע כי החוק יחול גם עליהם. עם זאת, מאחר שזיקתם של אלה לצמיגים פחותה יותר, ובשל הקושי לעקוב אחרי כלי רכב שיוצאים משימוש בישראל, יעדי המיחזור שנקבעו להם נמוכים יותר, והם עומדים על 30% מהיעדים הכלליים (קרי 15% בשנה הראשונה ו-25.5% החל מהשנה השישית)

ניסוי בצמיגים משומשים כמקור דלק חלופי למשרפות, נערך כיום במפעל "נשר מלט". בשל החומרים הרעילים בצמיג יש צורך במערכות מורכבות של סינון אוויר וניטור איכותו, אך הדבר אפשרי. הטמפרטורה הגבוהה אליה מגיעים במפעלים אלה מביאה את הצמיגים לשריפה מלאה ופותרת בעיות של שינוע אפר וזיהום חלקיקי.

חנוכת מגרסת צמיגים באתר דודאים 

טל: 052.3411177   פקס: 057.7941347    mo@ecological.co.il   
    חזרה    

 
כל הזכויות שמורות Copyright © 2006 Olympus-Art.Com All Rights Reserved