logo
הטיפול בפסולת

ענף פסולת מוצקה עוסק במניעת מפגעים הקשורים לטיפול בפסולת בתחום המחוז

בעיות עיקריות: פסולת יבשה, פסולת מעורבת, טיפול בגזם, טיפול בצמיגים, פסולת תעשייה
פירוט באתר: המשרד להגנת הסביבה

טל: 052.3411177   פקס: 057.7941347    mo@ecological.co.il   
    חזרה    

 
כל הזכויות שמורות Copyright © 2006 Olympus-Art.Com All Rights Reserved