logo
פסולת בניין בראש חוצות דו

העובדה שבחלקים רבים של העיר באר שבע ישנן ערימות גדולות של פסולת באה לידי ביטוי גם בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2005 .

בחודש אוגוסט 2005 נערכו ביקורת ומעקב אחר תיקון הליקויים שפורטו בדו"חות הביקורת    משנים קודמות בנושא אתרי פסולת פיראטיים ברחבי העיר . באותן ביקורות הודגש כי "העיר באר שבע הופכת בחלק משכונותיה לאתר פסולת ענק המזהם את הסביבה כולה, מסכן את איכות החיים ואת     בריאות התושבי המקום".

בדו"ח לשנת 2005 נמצא כי חלק גדול מהאזורים שצוינו בדו"חות הקודמים נוקו מפסולות, אך עם זאת נמצאו מקומות נוספים ברחבי העיר שבהם הושלכו פסולת בניין ועודפי עפר בצורה פיראטית. המבקר ממליץ לראש העיריה להדק את הפיקוח והאכיפה של הרשות המקומית בנושא, ולפעול  בהקדם לניקיונם של אותם מקומות מלוכלכים

  והמלצתנו: ללא רשיון עסק והסכם התקשרות עם אתר הטמנה מורשה, קבלן אינו יורשה לפנות אשפה  

טל: 052.3411177   פקס: 057.7941347    mo@ecological.co.il   
    חזרה    

 
כל הזכויות שמורות Copyright © 2006 Olympus-Art.Com All Rights Reserved